Buletin informativ

Buletin informativ

 

în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

 

 1. a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Scobinti

 

 

Constitutia Romaniei

 

Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 – privind Codul administrativ

 

Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ

 

Legea 51/2006-republicata privind serviciile comunitare de utilitati publice

 

Legea 53/2003 - Codul Muncii

 

Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 

Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

 

Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activitii de soluţionare a petiţiilor

 

Legea 98/2016 privind achizitiile publice

 

Legea 227/2015 - Codul fiscal

 

Legea 207/2015 – Codul de procedura fiscala

 

Legea 61/1991-republicata, pentru sancţionarea faptelor de încalcare a unor norme de

 

convieţuire sociala, a ordinii si liniştii publice

 

Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe

 

proprietate personala

 

Legea 18/1991-republicata, Legea fondului funciar

 

Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si

 

celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii si justiţiei, precum şi unele

 

măsuri adiacente

 

Legea nr. 119/1996, republicata, cu privire la actele de stare civila

 

H.G. nr. 64/2011, actualizata – pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila

 

Legea 416/2001, modificata si completata, privind venitul minim garantat

 

Legea 448/2006-republicata privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu

 

handicap

 

Legea 50/1991-republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

Legea nr. 10/1995 – privind calitatea in constructii

 

Legea 38/2003-modificata si completata, privind transportul în regim de taxi si în regim de

 

Închiriere

 

OUG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Legea 273/2006, actualizata, privind finantele publice locale

 

Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, cu modificarile si completarile

 

ulterioare

 

Legea 16/1996- a Arhivelor Nationale

 

Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea

 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si

 

sanctionarea coruptiei

 

Legea 60/1991- republicata, privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice

 

OG 28/2008, privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Legea asistentei sociale – nr. 292/2011

 

Legea 17/2000, republicata, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice

 

Legea 272/2004, republicata, privind protectia si promovarea drepturilor copilului

 

Legea 61/1993, republicata, alocatia de stat pentru copii

 

Legea 277/2010, republicata, privind alocatia pentru sustinerea familiei

 

OUG 148/2005, actualizata, privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

 

Hotarari ale Consiliului Local Scobinti

 

 

Hotarari ale Consiliului Local Scobinti

 

 

 1. b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Scobinti

 

- Organigrama institutiei

 

- Regulamentul de organizare si functionare

 

- Regulamentul de ordine interioara

 

- Codul etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei comunei Scobinti

 

 

 1. c)  Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Scobinti si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public

 

 Conducerea Primariei comunei Scobinti:

 

 • Hriţcu Gheorghe- Primar

 

 • Trofin Constantin- Viceprimar

 

 • d-na Rusu Cristina– Secretarul comunei

 


Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:

 

 • j. Sopcă Raluca

 

Tel/fax: 0232/720310

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 1. d) Coordonatele de contact

 

 • Denumire: Comuna Scobinti

 

 • Sediul: sat Fetesti, comuna Scobinti, judetul Iasi

 

 • Telefon /Fax: 0232/720310

 

 • E-mail: primaria_scobinti@yahoo.com

 

 • Site : primariascobinti.ro

 

 
 

Programul  de functionare:

 

De Luni pâna Vineri, între orele: 8:00 – 16:00

 

 

 

 1. e) Audiente

 

Program de audiente:

 

 • Primar       -  d-l Hriţcu Gheorghe: zilnic

 

 • Viceprimar - d-l Trofin Constantin: Miercuri, între orele:10:00-12:00

 

                                                                 Vineri, între orele: 10:00 – 12:00

 

 • Secretar     -  d-na Rusu Cristina : Marti, între orele:10:00-12:00

 

 

 1. f) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta si la sediul institutiei

 

 1. g) Programele si strategiile proprii

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI SCOBINŢI pentru perioada 2014 – 2020

 

 

 1. h) Lista cuprinzand documentele de interes public

 

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

 

 • Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comuna Scobinti;

 

 • Hotararile adoptate de Consiliul local al comunei Scobinti;

 

 • Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare;programul de lucru cu publicul; programul de audiente;

 

 • Anunturile privind concursurile organizate in cadrul Primariei comunei Scobinti;

 

 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

 

 • Coordonatele de contact ale Primariei comunei Scobinti respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;

 

 • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

 

 • Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;

 

 • Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

 1. i) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

 

 • Hotărâri cu adoptate de Consiliului Local al comunei Scobinti;

 

 • Dispoziţiile cu caracter normativ emise de primarul comunei Scobinti;

 

 • Componenţa nominală a Consiliului Local al comunei Scobinti, inclusiv apartenenţa politică;

 

 • Raport periodic de activitate al primarului comunei Scobinti privind starea economică şi socială a comunei, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;

 

 • Rapoartele anuale de activitate întocmite de către consilierii locali, precum şi de viceprimar;

 

 • Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul comunei;

 

 • Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul comunei Scobinti;

 

 • Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenţii şi aplica sancţiuni;

 

 • Lista împuterniciţilor primarului, care pot constata contravenţii şi aplica sancţiuni în domenii de activitate;

 

 • Propuneri de la cetăţeni;

 

 • Acorduri;

 

 • Adeverinte;

 

 • Contracte de concesiune, inchiriere;

 

 • Lista cu beneficiarii Legii 15/2003;

 

 • Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasamentele cu mobilier stradal şi construcţii provizorii;

 

 • Lista certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire eliberate;

 

 • Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor şi alte asemenea;

 

 • Evidenţa dosarelor de: tutelă, curatelă, asistenţa bolnavilor psihici, asistenţa socială a persoanelor

 

vârstnice;

 

 • Activităţile şi locurile în care se poate presta munca în folosul comunitatii;

 

 • Dosarele achizitiilor publicede bunuri, servicii şi lucrări, exclusiv documentele care contin informatii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. Rapoartele privind contractele de achizitii publice atribuite;

 

 • Informatii privind modul de solutionare a petitiilor inregistrate in cadrul Primariei comunei Scobinti;

 

 • Informatii privind lucrarile tehnico-edilitare executate pe raza comunei Scobinti;

 

 • Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

 

 • Informaţii privind nivelul impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor Consiliului local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale, procedura de acordare a facilitatilor fiscal, precum şi informaţiile care privesc aplicarea altor dispoziţii ale Codului fiscal, privind impozitele şi taxele locale;

 

 • Bugetul local, bilantul contabil, contul de executie al veniturilor bugetare, contul de executie al cheltuielilor bugetare;

 

 • Situatia cu plati zilnice;

 

 • Darea de sama contabila anuala;

 

 • Lista cu autorizaţiile de functionare eliberate pentru persoane fizice şi asociaţii familiale;

 

 • Lista cu persoanele juridice care au obţinut „Acordul unic de funcţionare”;

 

 • Lista cu taximetriştii care au obţinut autorizaţiile specifice acestei activităţi;

 

 • Lista cu producătorii care au obţinut certificate de producător;

 

 • Publicatiile de vanzare pentru bunuri mobile si imobile, transmise de catre executorii judecatoresti;

 

 • Informaţii despre programele cu finanţare externă;

 

 • Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din ţară şi străinătate;

 

 • Informaţii privind înfrăţirea cu alte comunităţi din strainatate;

 

 • Lista beneficiarilor venitului minim garantat;

 

 • Lista beneficiari ajutoare de urgenta;

 

 • Evidenta dosarelor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si a beneficiarilor de indemnizatie lunara;

 

 • Evidenta dosarelor de alocatie de sustinere si a beneficiarilor de ajutor pentru incalzirea locuintei;

 

 • Lista beneficiarilor de prestatii sociale;

 

 • Raport activitate Legea 544/2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public;

 

 • Raport activitate Lg.52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica.

 

 

 1. j) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate- sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

 

 • reclamatia administrativa - se depune la conducatorul institutiei, in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata

 

 • plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut de art. 7 din Legea nr. 544/2001

 

 

 

Responsabil Lg. 544/2001

 

c.j. Sopcă Raluca

Monitorul oficial local