Prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

    Conform Regulamentului UE 679/2016, prin “prelucrarea de date” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.  

Siguranta datelor dumneavoastra este importanta pentru noi. Va informam ca datele dumneavoastra sunt in siguranta si sunt prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
In calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Primaria comunei Scobinti va avea intotdeauna in vedere ca prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitate, echitate si transparenta, datele solicitate fiind adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

Ce date cu caracter personal prelucram?

 • Date de identificare (nume si prenume, CNP, serie si numar act de identitate/pasaport, data nasterii, cetatenia, date de stare civila, semnatura)
 • Date de contact ( adresa, numar telefon, e-mail)
 • Date privind locul de munca
 • Lista acestor date poate varia in functie de caracteristicile serviciilor oferite dumneavoastra sau in legatura cu care va manifestati interesul, de prevederile legale aplicabile activitatilor obligatorii si/sau specifice intreprinse de Primaria comunei Scobinti.
 • Datele cu caracter personal pot fi obtinute direct de la dumneavoastra, de la terti (imputerniciti) sau prin interogarea de baze de date, in conditiile legii (de exemplu baza de date a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, A.N.A.F. PATRIMVEN).

In ce scopuri prelucram datele personale?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de institutia noastra in urmatoarele scopuri:

 • Registratura, stare civila, taxe si impozite, registrul agricol, asistenta sociala, contabilitate, urbanism, fond funciar, achizitii publice, resurse umane, juridic, arhivare, solutionare petitii/sesizari, gestiune economico-financiara si administrativa, gestionarea declaratiilor de avere si interese
 • Indeplinirea obligatiilor legale (obligatii de raportare catre institutii/organism de stat, precum ANAF, DGASPC, etc.)
 • Transmiterea catre terti contractanti, in conditiile legii (firme de curierat/servicii postale, Posta Romana, Trezorerie, etc.)
 • In scopuri statistice


Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal?

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de institutia noastra sunt institutiile/autoritatile publice, cu atributii in domeniile: aparare, ordine publica, securitate nationala si justitie, administratie publica, sanatate, fiscal, asigurari sociale de stat, asistenta sociala si protectia persoanelor.

 • Datele de contact ale persoanei responsabile cu protectia datelor (DPO):

-Nume si prenume: SOPCĂ RALUCA
-Adresa e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Conform Regulamentului European de protectie a datelor cu caracter personal (Regulament 679/2016), beneficiati de urmatoarele drepturi:

- dreptul la informare;
- dreptul de acces la date;
- dreptul la rectificare;
- dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
- dreptul la restrictionarea prelucrarii;
- dreptul la portabilitatea datelor;
- dreptul la opozitie;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
- dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente.

 • Pentru exercitatea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata:

- Primariei comunei Scobinti;
- persoanei responsabile cu protectia datelor (DPO), la adresa de e-mail mentionata mai sus.

 • Legalitatea prelucrarii – conform art. 6  din Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Monitorul oficial local